Frank Croes pleit tijdens Europese week voor interdisciplinair en in cocreatie samenwerken

De European Week of Regions and Cities 2021 gaat op 11 oktober van start. Doel van dit initiatief van de Europese Commissie is om de samenwerking tussen regio’s in heel Europa te bevorderen. Frank Croes, Programmamanager Circulaire Economie bij de HAN, is één van de sprekers. Hij blikt alvast vooruit. 

Europese politici, beleidsmakers, ondernemers, experts en kennisinstellingen praten tijdens de European Week of Regions and Cities van 11 tot 14 oktober over maatschappelijke uitdagingen en oplossingen. Het centrale thema is Together for Recovery. De regio Lifeport – Arnhem, Nijmegen, Wageningen – is één van de regio’s die als showcase is geselecteerd. Croes geeft een presentatie die onderdeel is van de workshop: How higher education is supporting regions, cities and companies to recover and thrive.

De week staat dit jaar onder andere in het teken van de vraag hoe nieuwe technologie de arbeidsmarkt in de regio’s verder kan versterken”, begint Croes zijn uitleg. “Ik wil het hebben over de manier waarop wij op onze hogeschool met studenten structureel werken aan de innovatieagenda, in de triple helix en met het regionale ecosysteem.”

Verschillende disciplines

Croes is als Programmamanager Circulaire Economie actief vanuit het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) van de HAN. “Daar houden we ons bezig met de grote uitdagingen op het gebied van duurzame innovatie en circulaire economie. We vliegen de vraagstukken zoveel mogelijk interdisciplinair aan”, vertelt hij. Hij legt uit wat dat inhoudt. “In de minor en master Circulaire Economie werken wij in onderzoeksprojecten met studenten uit verschillende disciplines. Van Bouwkunde en Civiele Techniek tot Bedrijfskunde of Commerciële Economie. Maar ook bijvoorbeeld met studenten van Van Hall Larenstein uit het groene domein. De nadruk ligt hierbij op kwalitatief en participatief onderzoek, waarbij er intensief wordt samengewerkt met alle belangrijke stakeholders in de regio. Samen werken wij in cocreatie aan realistische en toekomstbestendige oplossingen voor een sterk regionaal ecosysteem.”

Die interdisciplinaire aanpak van de HAN sluit goed aan bij de belangrijke vraagstukken in de regio. Daarom is het de rode draad in zijn presentatie. “Kijk bijvoorbeeld naar de duurzame woningbouwopgave, één van de grootste uitdagingen voor de regio. Het gaat er daarbij niet alleen om hoe je circulaire woningen bouwt, maar ook over de vraag waar deze woningen in de regio kunnen worden gebouwd, terwijl je rekening houdt met vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie, de ontwikkeling van de regionale economie, de arbeidsmarkt, technologische innovatie, duurzame mobiliteit, de versterking van de biodiversiteit en de mogelijkheden voor recreatie.”

Samenwerking in de triple helix is hiervoor een absolute must, geeft Croes aan. “Met overheden die faciliteren en orkestreren, met kennisinstellingen die onderzoeken en adviseren en bedrijven die uiteindelijk de plannen uitvoeren en realiseren. Je hebt elkaar hierbij echt nodig.’

Samen optrekken

“In Europa, maar zeker in Nederland, is er sprake van een omslag in het economisch beleid. Met de introductie van het Topsectorenbeleid in 2010 ligt de focus in Nederland niet langer op regionaal economisch beleid en het ondersteunen van zwakke regio’s met subsidies en fiscale voordelen voor bedrijven, maar juist op het versterken van sterke, innovatieve en stuwende (top)sectoren”, signaleert Croes. En die visie ondersteunt hij. “Als je die kansrijke sectoren in de regio sterker maakt, versterk je het hele regionale ecosysteem. Kennisinstellingen zoals de HAN vervullen met toegepast onderzoek een belangrijke sleutelfunctie bij duurzame innovatie.”

Dat is het doel van de European Week of Regions and Cities, maar ook van het innovatienetwerk Lifeport. Als regio gezamenlijk samen optrekken is volgens Croes erg belangrijk. “Kleinere gemeentes missen vaak kennis en middelen om grote regionale uitdagingen op te pakken. Neem bijvoorbeeld de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen met een opgave voor de regio van 60.000 nieuwe woningen, tot 2040. Als regio moet je dan samen kijken naar waar je die woningen slim en circulair kunt bouwen, in samenhang met alle andere ruimtelijke behoeften en in harmonie met de draagkracht van het natuurlijk ecosysteem.”

Mijn verhaal wordt dus een warm pleidooi voor interdisciplinaire samenwerking, waarbij kennisinstellingen hun rol in de triple helix oppakken om het regionale ecosysteem verder te kunnen versterken”, sluit Croes af. Daar is volgens hem nog veel winst te behalen.

Bron: theeconomicboard.nl