Nederland in 2050 een volledig circulaire economie

In 2016 heeft de overheid het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ gepresenteerd. Het doel is dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie is.

Circulaire economie
Er zijn veel verschillende definities van Circulaire Economie (CE). In grote lijnen komen ze wel allemaal neer op een economie waarin veel slimmer wordt omgegaan met onze grondstoffen, met oog voor People, Planet en Profit. Om de aarde niet onherstelbaar uit te putten en de CO2-uitstoot te verminderen, is een nieuwe visie op de economie dringend gewenst. Veel slimmer dan in onze nu nog voornamelijk lineaire economie waarin de gewonnen grondstoffen tot producten worden gemaakt die na gebruik als afval worden weggegooid.

Circulaire intenties Rijksoverheid
Het doel is dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie is. Dit is in 2016 gepresenteerd in het Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’. En ook op mondiaal niveau zijn afspraken gemaakt. Deze zijn vast gelegd in de Sustainable Development Goals. Hierin wordt gestreefd naar de halvering van de wereldwijde voedsel verspilling, duurzame productie en consumptiepatronen, armoedebestrijding, betere mensenrechten, duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal en afvalreductie.

Circulair Inkopen
Circulair inkopen is nodig om er voor te zorgen dat we onze lineaire economie ombuigen naar een circulaire economie. Meteen voor de volle 100% lukt niet op korte termijn. Maar als opdrachtgevers en niet naar vragen en er ruimte voor creëren zal de markt ook op de langere termijn niet circulair kunnen gaan denken en werken.

Circulair Inkopen ambities (decentrale) overheden
De rijksoverheid had in haar rijksbrede programma het doel om in 2020 minimaal 10% van de inkoop door overheidsorganisaties innovatiegericht en circulair te maken. In de transitie agenda’s die door diezelfde overheid zijn opgesteld, samen met sociale partners en marktpartijen, ligt de inkoop lat voor bijvoorbeeld de bouw inmiddels op 100% circulair inkopen in 2023! De provincie Gelderland stelt in haar circulaire beleid dat het grondstoffenverbruik in haar provincie over 13 jaar gehalveerd is ten opzichte van 2017. Daarvoor heeft de provincie in september 2017 een visie gepresenteerd waarin de provincie zich als launching customer inzet om de circulaire economie op gang te helpen. Deze doelstellingen betekent dat ook de Gelderse gemeenten flinke stappen moeten zetten. De ontwikkeling naar een circulaire economie is een echte systeemverandering. Alle partijen in de productieketen moeten zich aanpassen om het mogelijk te maken.

Gemeenten als launching customer voor circulaire oplossingen
Overheden kunnen in hun rol als opdrachtgever en (launching) customer de transitie naar een circulaire economie aanjagen. Bijvoorbeeld door in hun inkoopprocessen het bedrijfsleven echt uit te dagen tot vernieuwende oplossingen. Het pallet aan producten en diensten dat een gemeente inkoopt is heel divers. Dat geldt zowel voor de uitvoering van gemeentelijke taken als in haar eigen bedrijfsvoering.