OOST NL CIRCULAIR

170 acties en 20 potentiele icoonprojecten

Grondstoffenakkoord

Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan. Daarom hebben op 24 januari jl. 180 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend . Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Namens het kabinet tekenen staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken). Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland). Provincie Gelderland en Provincie Overijssel hebben het akkoord ook ondertekend.

Van akkoord naar actie

De ondertekenaars willen dat het akkoord doorvertaling krijgt in de plannen van de nieuwe regering Dus gaan de 180 partijen de komende drie maanden met elkaar aan de slag om in sneltreinvaart een aantal transitieagenda’s s op te stellen.

De transitieagenda’s bevatten afspraken over:

  • 1. Ontwikkelrichtingen voor 2021, 2025, 2030 (beperkt aantal, concreet, haalbaar èn ambitieus);
  • 2. Een Actieagenda waarin een selectief aantal innovatieprojecten voor de korte en lange termijn is geïdentificeerd met focus op impact,
  • 3. Een Kennisagenda waarin kennislacunes, nieuwe kennis- en onderzoeksvragen worden geagendeerd, die cruciaal zijn voor de versnelling van de transitie,
  • 4. Een Sociale agenda, waarin aandacht wordt geschonken aan: arbeidsmarkteffecten; circulaire bedrijfsmodellen waarin hoge werknemerstevredenheid en bedrijfsprestaties samengaan);
  • 5. Een Investeringsagenda die ingaat op:
    • a. belemmeringen om de circulaire economie te financieren;
    • b. mogelijke financiële interventies die deze belemmeringen kunnen opheffen

5 sectoren

De agenda’s worden uitgewerkt voor vijf sectoren te weten
  I. Bouw
 II. Kunststoffen
III. Maakindustrie
 IV. Voedsel en Biomassa
  V. Consumentengoederen

Zwitsal meeting: Oost Nederland als circulaire koploper

Oost Nederland heeft stevige ambities en wil in Den Haag de regionale invulling van de nationale agenda’s over het voetlicht brengen. Als opmaat hebben op 6 maart maar liefst 90 partijen in de Zwitsal-fabriek gesproken over circulaire thema’s die voor Oost Nederland van groot belang zijn. Onder deskundige leiding van Petra Boom zijn projecten, initiatieven en ideeën geïnventariseerd. Vervolgens zijn de initiatieven met de grootste impact voor Oost Nederland in stemming gebracht. Items die hoog scoren zijn: circulair inkopen door overheden, een regionaal investment fund voor circulaire economie, het terugdringen van kunstmest door beschikbare nutriënten beter te benutten en de ontwikkeling van reshoring activiteiten samen met de sociale werkvoorziening. In de bijlage treft u de uitslagen aan van de inventarisatie met de tablets en de prioritering van de projecten die een plek zouden moeten hebben in het nationale grondstoffenakkoord. De komende weken gaan we vanuit CIRCLES samen met de beide provincies de projecteigenaren benaderen. Ook horen we het graag als u voor een bestaande actie nog ondersteuning nodig heeft. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 25 april aanstaande waar we de resultaten terugkoppelen en met u aan de slag gaan om de Transitieagenda voor Oost Nederland definitief vorm te geven..

Foto’s

Klik hier voor een fotoverslag van de bijeenkomst.

Helpt u mee?

Heeft u kennis van de genoemden vijf sectoren en ideeën hoe we Oost Nederland circulair kunnen maken? Geef u dan snel op voor één van de vijf transitieteams. Stuur uw aanmelding en interesse uiterlijk 20 maart naar info@circles.nu.

Deel jouw circulaire verhaal

CIRCLES is op zoek naar bedrijven, onderzoekers, studenten, bewonersinitiatieven en gemeenten die trots zijn op hun bijdrage aan de Circulaire Economie. Heeft jouw bedrijf een nieuwe innovatie om bijvoorbeeld hergebruik te bevorderen? Doe jij onderzoek naar nieuwe business modellen? Heb je met collega’s of buren een deelplatform ontwikkeld? Of heb je een verhaal dat je wilt delen? Meld dan je initiatief hier aan en laat zien dat Oost Nederland de Circulaire Economie hotspot is.

Maarten van Dongen Natuur en Milieu Overijssel
Jitske de Hoop Provincie Overijssel
Christian Lorist VNO-NCW Midden
Willem Huntink Provincie Geldeland
Erick Wuestman Stichting Circulaire Economie